ziom さん プロフィール

 • 
ziomさん: Roomaji Blog Wepimosezu
ハンドル名ziom さん
ブログタイトルRoomaji Blog Wepimosezu
ブログURLhttp://wepimosezu.hatenablog.com/
サイト紹介文ローマ字だけのブログ。訓令式、ヘボン式、日本式、分かち書き、文法論、音韻論、語彙面の解説
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供39回 / 30日(平均9.1回/週) - 参加 2018/10/23 21:17

ziom さんのブログ記事

 • Accent no shirushi
 • (2018/08/23) Nihon-go ni wa Koutei Akusento (Accent) ga ari-masu. Koutei Akusento wa Kyoujaku Akusento to kotonari-masu. Kyoujaku
  Akusento wa aru Tokutei no Onsetsu ga tsuyoku, sono hoka wa yowai no ni tai-shite, Koutei Akusento wa takai Joutai ga tsuzuki-mas
  u. Shitagatte, Eigo no you ni Tokutei no Boin ni Diacritical Mark wo tsukeru Houhou de wa umaku arawase-manse. Koutei Akusento ni
  wa, "&laqu [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4)
 • (2018/09/01)Koushitsu Tenpan Dai 1-shou: Koui Keishou (1-4) Dai 1-jou: Koui wa, Koutou ni zoku-suru Dankei no Danshi ga, kor
  e wo Keishou suru.Dai 2-jou: Koui wa, hidari no Junjo ni yori, Kouzoku ni, kore wo tsutaeru.(1) Kou-Choushi(2) Kou-Chouson(3) Sono
  Ta no Kou-Choushi no Shison(4) Kou-Jishi oyobi sono Shison(5) Sono Ta no Kou-Shison(6) Kou-Keitei oyobi sono Shison(7) Kou-Hakush
  uku-fu oyo [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Mokuji
 • (2018/10/17)Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog WepimosezuNippon
  koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpo
  u: Dai 3-shou (10-15) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: D
  ai 3-Shou [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)
 • (2018/08/30) Dai 11-shou: Hosoku (100-103) Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shi
  ta hi kara, kore wo Shikou suru.2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin no Senkyo oyobi
  Kokkai- Shoushuu no tetsuzuki narabi ni kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Junbi-tetsuzuki wa, Zenkou no Kijitsu yori
  mo mae ni [続きを読む]
 • "OU" de owaru Doushi
 • (2018/10/13) Gendei-go de "ou" de owaru WA-gyou Godan Katusyou no Doushi wo Shoukai shi-masu. Onsetsu ga 2-ko aru Do
  ushi no Suiryou-kei ou ô oo kou koou koô kooo ou oou
  oô ooo sou soou soô sooo tou toou toô tooo you yoou
  yoô yooo [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)
 • (2018/08/30) Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99) Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa
  , Junrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni tae, Genzai oy
  obi Shourai no Kokumin ni tai-shi, okasu koto no dekinai Eikyuu no Kenri to shite Shintaku sareta mono de aru.Dai 98-jou: Kono Ken
  pou wa, ku [続きを読む]
 • Chouon Mondai: "OU", "Ô", "OO" no mi-kurabe
 • (2018/10/21) "OU", "Ô", "OO" wo mi-kuraberu tame ni Jouyou-Kanji-hyou ni kakagerarete iru Kan
  ji-Jukugo de mi-kurabetd mi-masu. OU Ô OO Kanji Kanji-on Douon D
  ôon Dooon 同音 Douon Douu Dôu Doou 堂宇 D&osl
  ash;uu Gouu Gô [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96)
 • (2018/08/30) Dai 9-shou: Kaisei (96) Dai 96-jou: Kono Kenpou no Kaisei wa, Kaku-Giin no Sou-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Sanse
  i de, Kokkai ga, kore wo Hatsugi shi, Kokumin ni Teian shite sono Shounin wo henakereba naranai. Kono Shounin ni wa, Tokubetsu no
  Kokumin-Touhyou mata wa Kokkai no sadameru Senkyo ni Sai okonawareru Touhyou ni oite, sono Ka-Hansuu no Sansei wo Hitsuyou to suru
  .2: Kenpou [続きを読む]
 • Kanjion no Ichiran: Mokuji
 • (2018/10/21)Kanjion no Ichiran - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto - Roomaji Blog Wepimosez
  uKanjion no Ichiran: "B" de hajimaru oto - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "C" de hajimaru oto - Ro
  omaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "D" de hajimaru oto - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "E"
  de hajimaru oto - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)
 • (2018/08/30) Dai 8-shou: Chihou-Jichi (92-95) Dai 92-jou: Chihou-Koukyou-Dantai no Soshiki oyobi Unqei ni kan-suru Jikou wa,
  Chihou-Jichi no Honshi ni motozuite, Houritsu de kore wo sadameru.Dai 93-jou: Chihou-Koukyou-Dantai ni wa, Houritsu no sadameru t
  okoro ni yori, sono Giji-Kikan to shite Gikai wo Setchi suru.2: Chihou-Koukyou-Dantai no Chou, sono Gikai no Giin oyobi Houritsu n
  o sadameru [続きを読む]
 • Rekishi-teki kanazukai no mejirushi
 • (2018/09/30) Gendai kanazukai no tsuzuri ni Hojo-teki na shirushi wo soete, Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to shi-masu. G
  ou-Youon to [WA]-Gyou Kana-Moji [GUwa] [KUwa] [WE] [WI] [WO] w → ' ↓
  gwa kwa we wi wo Roomaji g'a k'a 'e &apo
  s;i 'o "W" no kawari [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)
 • (2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (86-91) Dai 86-jou: Naikaku wa, Mai-Kaikei-Nendo no Yosan wo Sakusei shi, Kokkai ni Teishuts
  u shite, sono Shingi wo uke Giketsu wo henakereba naranai.Dai 87-jou: Yoken shigatai Yosan no Fusoku ni ateru tame, Kokkai no Gike
  tsu ni motozuite Yobi-hi wo mouke, Naikaku no Sekinin de kore wo Shishutsu suru koto ga dekiru.2: Subete Yobi-hi no Shishutsu ni t
  suite wa, [続きを読む]
 • Shuusei Hebon-shiki
 • (2018/09/01) Shuusei Hebon-shiki wo Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou wa Eigo no Saito (=site)*1 de miru koto ga deki-masu. PDF n
  o "Japanese Kana romanization" wo mite kudasai. Teeburu (=Table) 1 [+A] [+I] [+U]
  [+E] [+O] a i u e o [K+] ka ki
  ku ke [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)
 • (2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (83-85) Dai 83-jou: Kuni no Zaisei wo Shori suru Kengen wa, Kokka no Giketsu ni motozuite, k
  ore wo Koushi shinakereba naranai.Dai 84-jou: Arata ni Sozei wo ka-shi, mata wa Genkou no Sozei wo Henkou suru ni wa, Houritsu mat
  a wa Houritsu no sadameru Jouken ni yoru koto wo Hitsuyou to suru.Dai 85-jou: Kokuhi wo Shishutsu shi, mata wa Kuni ga Saimu wo Fu
  tan suru n [続きを読む]
 • Fukugou-go to shite atsukau Fuzoku-go
 • (2018/09/09) Fuzoku-go ni wa Fukugou-go to magirawashii mono ga ari-masu. Kono Blog de wa Bunpou-jou tatoe Fuzoku-go de mo, Fukug
  ou-go to onaji katachi ni naru mono wa Fukugou-go to shite atsukai, wakachi-gaki wo shi-masu. Atehamaru Fuzoku-go wa [DEMO], [NODE
  ], [NONI], [TEMO] desu.[DEMO]Usagi de mo, kame ni oitsukanai.[NODE]Usagi na no de, kame ni oitsuita.Usagi ga hashitta no de, kame
  ni oitsuit [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)
 • (2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (81-82) Dai 81-jou: Saikou-Saiban-sho wa, Issai no Houritsu, Meirei, Kisoku mata wa Shobun g
  a Kenpou ni Tekigou suru ka shinai ka wo Kettei suru Kengen wo yuu-suru Shuushin-Saiban-sho de aru.Dai 82-jou: Saiban no Taishin o
  yobi Hanketsu wa, Koukai-Houtei de kore wo okonau.2: Saiban-sho ga, Saiban-kan no Zenqin-Itchi de, ooyaka no Chitsujo mata wa Zenr
  you no Fuu [続きを読む]
 • Kunrei-shiki kara Kunrei-Teigi e
 • (2018/09/22) Kono Blog de tsukau Yougo wo Seiri shi-masu. Kunrei-shiki to iu Yougo wa 1937-nen no Kunrei-Teigi*1 ka 1954-nen no K
  unrei-Teigi*2 Dai 1-hyou wo shimesu Koyuu-Meishi to shite tsukawareru koto ga ooi no de, 1954-nen no Kokuji de sadamerarete iru mo
  no ni tai-shite Kongo wa Kunrei-Teigi to iu Yougo wo tsukai-masu. Izen no Kiji mo Douyou ni kaki-kae-mashita.Kunrei-Teigi: 1954-ne
  n no Kokuj [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)
 • (2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (76-80) Dai 76-jou: Subete Shihou-ken wa, Saikou-Saiban-sho oyobi Houritsu no sadameru tokor
  o ni yori Setchi suru Kakyuu-Saiban-sho ni zoku-suru.2: Tokubetsu-Saiban-sho wa, kore wo Setchi suru koto ga dekinai. Gyousei-Kika
  n wa, Shuushin to shite Saiban wo okonau koto ga dekinai.3: Subete Saiban-kan wa, sono Ryoushin ni shitagai Dokuritsu shite sono S
  hokken wo [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)
 • (2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (71-75) Dai 71-jou: Zen 2-jou no baai ni wa, Naikaku wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin ga N
  inmei sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu wo okonau.Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Naikaku wo Daihyou shite Gian wo Kokkai
  ni Teishutsu shi, Ippan-Kokumu oyobi Gaikou-Kankei ni tsuite Kokkai ni Houkoku shi, narabi ni Gyousei-Kakubu wo Shiki-Kantoku sur
  u.Dai 73-j [続きを読む]
 • Diacritical Mark no Nyuuryoku
 • (2018/08/01) Kono Blog de wa Kigou-rui wo tsukawazu ni Roomaji wo tsukau koto ni omoki wo oite i-masu. Tada, Kigou-rui wo tsukawa
  zaru wo enai baai mo ari-masu. Koko de shitte oku to Benri na Diacritical Mark to sono Nyuuryoku-hou wo Shoukai shi-masu. Nao, kon
  o Kiji wa HTML5 no Nyuuryoku-hou wo tsukatte i-masu.Character Entity Reference Chart UCS HTML4 HT
  ML5 [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)
 • (2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (65-70) Dai 65-jou: Gyousei-ken wa, Naikaku ni zoku-suru.Dai 66-jou: Naikaku wa, Houritsu n
  o sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou taru Naikaku-Souri-Daijin oyobi sono Ta no Kokumu-Daijin de kore wo Soshiki suru.2: Naikak
  u-Souri-Daijin sono Ta no Kokumu-Daijin wa, Bunmin de nakereba naranai.3: Naikaku wa, Gyousei-ken no Koushi ni tsuite, Kokkai ni T
  ai-shi Ren [続きを読む]
 • 1937-nen Kunrei-Teigi no Roomaji
 • (2018/08/06) Kunrei-Teigi no Roomaji ni wa 1954-nen*1 ni Kokuji sareru mae ni 1937-nen ni Kokuji sareta mono ga ari-masu. Furoku
  to shite Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou ga Rekishi-teki kanazukai de aru tame, Rekishi-teki kanazukai wo shimesu shirushi wo ts
  uke-masu.Naikaku Kunrei Dai 3-gøu(Kaku-K'anchøu) Kokugo no Roomaji tsu'zuri-kata 'wa Juurai Ouou ni
  shite sono Touitsu wo kak [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)
 • (2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (61-64) Dai 61-jou: Jouyaku no Teiketsu ni Hitsuyou na Kokkai no Shounin ni tsuite wa, Zenjo
  u Dai 2-kou no Kitei wo Junqyou suru.Dai 62-jou: Ryougiin wa, onoqono Kokusei ni kan-suru Chousa wo okonai, kore ni kan-shite, Sho
  unin no Shuttou oyobi Shougen narabi ni Kiroku no Teishutsu wo Youkyuu suru koto ga dekiru.Dai 63-jou: Naikaku-Souri-Daijin sono T
  a no Kokum [続きを読む]
 • Kanji Jukugo no Kugiri-kata
 • (2018/08/25) Nihon-go kara Kanji to katakana ga naku natte shimattara, dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka
  wakaranaku natte shimai-masu. Tada, Genzai wa dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka ooyoso no Kyoutsuu-Ninsh
  iki ga ari-masu. Koko de Kanji Jukugo no Kugiri-kata no meyasu wo tsukuri, nagai Kanji-Jukugo wo yomi-yasuku shi-masu. Kunrei-Tei
  gi de wa, [続きを読む]