ziom さん プロフィール

 • 
ziomさん: Roomaji Blog Wepimosezu
ハンドル名ziom さん
ブログタイトルRoomaji Blog Wepimosezu
ブログURLhttp://wepimosezu.hatenablog.com/
サイト紹介文ローマ字だけのブログ。訓令式、ヘボン式、日本式、分かち書き、文法論、音韻論、語彙面の解説
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供55回 / 86日(平均4.5回/週) - 参加 2018/10/23 21:17

ziom さんのブログ記事

 • Koushitsu Tenpan: Fusoku
 • (2018/11/17) Fusoku 1: Kono Houritsu wa, Nippon-koku Kenpou Shikou no hi (Shouwa 22-nen 5-gatsu 3-nichi) kara, kore wo Shiko
  u suru.2: Genzai no Kouzoku wa, kono Houritsu ni yoru Kouzoku to shi, Dai 6-jou no Kitei no Tekiyou ni tsuite wa, kore wo Chakunan
  -kei-Chakushutsu no mono to suru.3: Gendai no Ryou oyobi Bo wa, kore wo Dai 27-jou no Ryou oyobi Bo to suru. [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (36-37)
 • (2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (36-37) Dai 36-jou: Giin wa, Jibun no Rigai ni Tokubetsu no Kankei no aru Giji ni w
  a, Sanqyo suru koto ga dekinai.Dai 37-jou: Koushitsu-Kaigi wa, kono Houritsu oyobi Ta no Houritsu ni motozuku Gengen nomi wo okona
  u. [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (31-35)
 • (2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (31-35) Dai 31-jou: Dai 28-jou oyobi Zenjou ni oite, Shuugiin no Gichou, Fuku-Giin
  mata wa Giin to aru no wa, Shuugiin ga Kaisan sareta toki wa, Kounin-sha no sadamaru made wa, ono-ono Kaisan no Sai Shuugiin no Gi
  chou, Fuku-Gichou mata wa Giin de atta mono to suru.Dai 32-jou: Kouzoku oyobi Saikou-Saiban-sho no Chou taru Saiban-kan Igai no Sa
  iban-kan t [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (28-30)
 • (2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (28-30) Dai 28-jou: Koushitsu-Kaigi wa, Giin 10-nin de kore wo Sosiki suru.2: Giin
  wa, Kouzoku 2-nin, Shuugiin oyobi Sangiin no Gichou oyobi Fuku-Gichou, Naikaku-Souri-Daijin, Kunai-chou no Chou narabi ni Saikou-S
  aiban-sho no Chou taru Saiban-kan oyobi sono Ta no Saiban-kan hitori wo motte, kore ni ateru.3: Giin to naru Kouzoku oyobi Saikou-
  Saiban-sho [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 4-shou (22-27)
 • (2018/11/17) Dai 4-shou: Seinen, Keishou, Sokui no Rei, Taisou no Rei, Koutou-fu oyobi Ryoubo (22-27) Dai 22-jou: Tennou, Ko
  utaishi oyobi Koutaison no Seinen wa, 18-nen to suru.Dai 23-jou: Tennou, Kougou, Tai-Koutaigou oyobi Koutaigou no Keishou wa, Heik
  a to suru.2: Zenkou no Kouzoku Igai no Kouzoku no Keishou wa, Denka to suru.Dai 24-jou: Koui no Keishou ga atta toki wa, Sokui no
  Rei wo oko [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21)
 • (2018/11/17) Dai 3-shou: Sesshou (16-21) Dai 16-jou: Tennou ga Seinen ni taq-shinai toki wa, Sesshou wo oku.2: Tennou ga, Se
  ishin moshiku wa Shintai no Juukan mata wa Juudai na Jiko ni yori, Kokuji ni kan-suru Koui wo mizukara suru koto ga dekinai toki w
  a, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Sesshou wo oku.Dai 17-jou: Sesshou wa, hidari no Junjo ni yori, Seinen ni taq-shita Kouzoku ga,
  kore ni Sh [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15)
 • (2018/10/14) Dai 2-shou: Kouzoku (11-15) Dai 11-jou: Nenrei 15-nen Ijou no Nai-Shinnou, Ou oyobi Joou wa, sono Ishi ni motoz
  uki, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Kouzoku no mibun wo hanareru.2: Sinnou (Koutaishi oyobi Koutaison wo nozoku.), Nai-shinnou, Ou
  oyobi Joou wa, Zenkou no baai no hoka, yamu wo enai Tokubetsu no Riyuu ga aru toki wa, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Kouzoku no
  mibun wo h [続きを読む]
 • Accent no shirushi to Doushi no Katsuyou
 • (2018/08/25) Akusento (Accent) no shirushi wa, Doushi no Katsuyou ni mo tsukae-masu. Tadashi, Akusento wa Chouhou ya Jidai ni yot
  te kawari-yasuku, Akusento ga kotonatte ite mo, machigai to wa iezu, Seisho-hou (Orthography) ni kumikomu no wa muzukashii desu.
  sa«ku» «sa»ku i«ru» «mi»ru Mizen
  sa&la [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10)
 • (2018/09/01) Dai 2-shou: Kouzoku (5-10) Dai 5-jou: Kougou, Tai-Koutaigou, Koutaigou, Shinnou, Sinnou-hi, Ou, Ouhi oyobi Joqo
  u wo Kouzoku to suru.Dai 6-jou: Chakushutsu no Koushi oyobi Chakunan-kei-Chakushutsu no Kouson wa, otoko wo Sinnou, onna wo Nai-Sh
  innou to shi, Sansei Ika no Chakunan-kei-Chakushutsu no Shison wa, otoko wo Ou, onna wo Joqou to suru.Dai 7-jou: Ou ga Koui wo Kei
  shou shita [続きを読む]
 • Accent no shirushi
 • (2018/08/23) Nihon-go ni wa Koutei Akusento (Accent) ga ari-masu. Koutei Akusento wa Kyoujaku Akusento to kotonari-masu. Kyoujaku
  Akusento wa aru Tokutei no Onsetsu ga tsuyoku, sono hoka wa yowai no ni tai-shite, Koutei Akusento wa takai Joutai ga tsuzuki-mas
  u. Shitagatte, Eigo no you ni Tokutei no Boin ni Diacritical Mark wo tsukeru Houhou de wa umaku arawase-manse. Koutei Akusento ni
  wa, "&laqu [続きを読む]
 • Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4)
 • (2018/09/01)Koushitsu Tenpan Dai 1-shou: Koui Keishou (1-4) Dai 1-jou: Koui wa, Koutou ni zoku-suru Dankei no Danshi ga, kor
  e wo Keishou suru.Dai 2-jou: Koui wa, hidari no Junjo ni yori, Kouzoku ni, kore wo tsutaeru.(1) Kou-Choushi(2) Kou-Chouson(3) Sono
  Ta no Kou-Choushi no Shison(4) Kou-Jishi oyobi sono Shison(5) Sono Ta no Kou-Shison(6) Kou-Keitei oyobi sono Shison(7) Kou-Hakush
  uku-fu oyo [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Mokuji
 • (2018/10/17)Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog WepimosezuNippon
  koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpo
  u: Dai 3-shou (10-15) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20) - Roomaji Blog WepimosezuNipponkoku Kenpou: D
  ai 3-Shou [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)
 • (2018/08/30) Dai 11-shou: Hosoku (100-103) Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shi
  ta hi kara, kore wo Shikou suru.2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin no Senkyo oyobi
  Kokkai- Shoushuu no tetsuzuki narabi ni kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Junbi-tetsuzuki wa, Zenkou no Kijitsu yori
  mo mae ni [続きを読む]
 • "OU" de owaru Doushi
 • (2018/10/13) Gendei-go de "ou" de owaru WA-gyou Godan Katusyou no Doushi wo Shoukai shi-masu. Onsetsu ga 2-ko aru Do
  ushi no Suiryou-kei ou ô oo kou koou koô kooo ou oou
  oô ooo sou soou soô sooo tou toou toô tooo you yoou
  yoô yooo [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)
 • (2018/08/30) Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99) Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa
  , Junrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni tae, Genzai oy
  obi Shourai no Kokumin ni tai-shi, okasu koto no dekinai Eikyuu no Kenri to shite Shintaku sareta mono de aru.Dai 98-jou: Kono Ken
  pou wa, ku [続きを読む]
 • Chouon Mondai: "OU", "Ô", "OO" no mi-kurabe
 • (2018/10/21) "OU", "Ô", "OO" wo mi-kuraberu tame ni Jouyou-Kanji-hyou ni kakagerarete iru Kan
  ji-Jukugo de mi-kurabetd mi-masu. OU Ô OO Kanji Kanji-on Douon D
  ôon Dooon 同音 Douon Douu Dôu Doou 堂宇 D&osl
  ash;uu Gouu Gô [続きを読む]
 • Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96)
 • (2018/08/30) Dai 9-shou: Kaisei (96) Dai 96-jou: Kono Kenpou no Kaisei wa, Kaku-Giin no Sou-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Sanse
  i de, Kokkai ga, kore wo Hatsugi shi, Kokumin ni Teian shite sono Shounin wo henakereba naranai. Kono Shounin ni wa, Tokubetsu no
  Kokumin-Touhyou mata wa Kokkai no sadameru Senkyo ni Sai okonawareru Touhyou ni oite, sono Ka-Hansuu no Sansei wo Hitsuyou to suru
  .2: Kenpou [続きを読む]
 • Kanjion no Ichiran: Mokuji
 • (2018/10/21)Kanjion no Ichiran - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto - Roomaji Blog Wepimosez
  uKanjion no Ichiran: "B" de hajimaru oto - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "C" de hajimaru oto - Ro
  omaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "D" de hajimaru oto - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: "E"
  de hajimaru oto - Roomaji Blog WepimosezuKanjion no Ichiran: [続きを読む]